Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
dotyczące wyznaczeń na rok 2018


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że z przyczyn organizacyjnych nie jest w stanie realizować zadań ustawowych w związku z powyższym zamierza:

I. wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niżej wymienionych czynności:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
5. badania mięsa zwierząt łownych,
6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
7. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
8. pobierania próbek do badań,
9. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,


II. wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do niżej wymienionych czynności:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
4. pobierania próbek do badań;

III. wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych;
1. przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
a. badań klinicznych zwierząt
b. ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych
c. pobierania próbek do badań
d. sekcji zwłok zwierzęcych
2. czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

Spośród lekarzy weterynarii, którzy zgłosili gotowość do wykonywania czynności urzędowych oraz spełniają kryteria, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu ( zwany dalej PLW ) wybierze lekarzy weterynarii, których zawiadomi pisemnie o uznaniu ich za stronę zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm).
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii, określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne (art. 16 ust. 2a).

Wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z:
1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a - określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.
W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej osoby wyznaczone wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć do wykonywania czynności urzędowych jedynie lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu i posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynność wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynarii oraz kwalifikacji tych osob (Dz. U. Nr 89, poz. 860, z poźn. zm.), tzn.:
1) roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania
świadectw zdrowia;
2) trzy miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
3) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
4) miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku pobierania próbek do badań;
5) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa i przechowywania jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;
6) tygodniową praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią.
W przypadku wyznaczenia do wykonywania czynności w zakresie urzędowych kontroli w odniesieniu do świeżego mięsa lekarze weterynarii mogą zostać wyznaczeni do wykonywania tych czynności po zdaniu testu, o którym mowa w rozdziale IV, sekcji III, zał. I do rozporządzenia nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.2004.139.206, z poźn. zm.).
Powiatowy lekarz weterynarii może odstąpić od wymogu zaliczania testu w przypadku gdy jest przekonany, że kandydat posiadł całą wymaganą wiedzę podczas studiów wyższych lub poprzez ustawiczne kształcenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. W takim przypadku powiatowy lekarz weterynarii powinien sporządzić notatkę służbową, w której uzasadni przyczyny odstąpienia od wymogu zaliczenia testu.
Notatka ta powinna być włączona do akt sprawy.

Wykonywanie jednego rodzaju czynności urzędowych nie może kolidować z realizacją innych czynności wykonywanych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.
Dodatkowym kryterium pomocniczym przy wyznaczeniu może być posiadanie tytułu specjalisty z higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego oraz, w przypadku wyznaczenia do badania mięsa w kierunku włośni posiadanie zaświadczenia o skończonym w tym zakresie kursie w PIW-PIB w Puławach.
W przypadku lekarzy weterynarii, którzy wielokrotnie w przeszłości byli wyznaczani do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu mieleckiego, PLW uznając ich kwalifikacje powinien opierać się na aktach postępowań administracyjnych w sprawie wyznaczeń będących w jego posiadaniu.

Do wykonywania czynności pomocniczych takich jak:
1) badania kliniczne zwierząt,
2) ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze,
3) pobierania próbek do badań,
powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby posiadające tytuł technika weterynarii oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt.
Do wykonywania czynności pomocniczych, mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby posiadające doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.
 
Wzory deklaracji dla osób wyrażających chęć uzyskania wyznaczenia:
1. Deklaracja do czynności z wyznaczenia w ramach indywidualnej praktyki
2. Deklaracja do czynności z wyznaczenia w ramach zakładu leczniczego
3. Deklaracja do czynności pomocniczychdo góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 171 wprowadził: Paweł Pakuła 2018-04-16 12:32:04
wytworzył: Roman Tomas 2018-04-16 12:32:04 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2018-04-16 12:44:07