Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP


Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu mieleckiego.Lista Lek. wet. wyznaczonych do badania zw. rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach badania w 2017 r. na terenie powiatu mieleckiego.


OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu dotyczące wyznaczeń na rok 2018

Apel do hodowców drobiu


ASF   Ulotka ASF Tablica ASF

Zadania inspekcji


Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób

 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego


Monitorowanie zakażeń zwierząt

 • Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

Przeprowadzanie

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

Sprawowanie nadzoru nad

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt

 • Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  a) przewozu zwierząt
  b) organizowanie targów, wystaw, pokazów
  c) obrotu zwierzętami i ich skupu
  d) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
  e) prowadzenia punktu kopulacyjnego
  f) prowadzenia zakładu drobiu


  g) prowadzenia chowu i rozrodu ryb
  h) prowadzenia schronisk dla zwierząt
  i) chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
  j) utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
  k) zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów

Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego


do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 1101 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-06 12:00:43
wytworzył: Roman Tomas 2011-02-06 10:29:55 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2011-03-02 11:34:36